Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Wymagane dokumenty - Stypendia

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium,
2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

2. Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy :
1) został złożony po ustalonym terminie - o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90n ust 7,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.